Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website www.straightinvest.com (hierna genoemd de ‘website’).

De website wordt gehouden en beheerd door Straight Invest bvba met maatschappelijke zetel te… en geregistreerd bij Kruispuntbank van Ondernemingen  onder het nummer … , en met BTW-nummer … (hierna wordt "Straight Invest" genoemd als "wij", "onze" of "ons").

Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website te bezoeken en door er gebruik van te maken, wordt u verondersteld de algemenevoorwaarden onherroepelijk begrepen te hebben en te aanvaarden in hun integraliteit. Indien u de algemene voorwaarden niet aanvaardt, dient u geen gebruik te maken van de website.

 2. Wijziging van de algemene voorwaarden

Straight Invest behoudt zich het recht om om elk deel van de website, de informatie of de algemene voorwaarden te wijzigen. Gelieve de website regelmatig te raadplegen om de eventuele aanpassingen aan de algemene voorwaarden te vernemen. De datum bovenaan deze internetpagina geeft aan wanneer de algemene voorwaarden voor het laatst werden aangepast.  Door de website te blijven gebruiken, aanvaardt u gebonden te zijn door de algemene voorwaarden zoals ze gewijzigd werden. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient u de website niet meer te gebruiken vanaf de datum waarop de wijzigingen in voege treden.

3.     Verantwoordelijkheden

Straight Invest streeft ernaar de advertenties die aangeboden worden op de website regelmatig te updaten. Desalniettemenin kunnen noch Straight Invest (beheerder van de website Straight Invest), noch de fysieke of rechtspersoon (immobiliënmakelaar, notaris, bouwpromotor of particulier) die de advertentie geplaatst hebben, verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of indien de inhoud ervan niet meer beschikbaar zou zijn wanneer u ze raadpleegt.

De advertentie vormt in geen geval een offerte in de juridische zin van het woord. Dit is de reden dat wij u ten stelligste aanraden om, alvorens eender welke beslissing te nemen met betrekking tot  een vastgoed (aankoop, huur,…) of een project, rechtstreeks te informeren bij de immobiliënmakelaar, de notaris, de promotor of de particulier die de advertentie geplaatst heeft, en de bevestiging te vragen dat de informatie nog actueel is en de inhoud correct en up to date.

De inhoud is altijd van voorlopige aard en de informatie dient steeds bevestigd te worden door de immobiliënmakelaar, de notaris, de bouwpromotor of de particulier die de advertentie geplaatst heeft, onder andere wat betreft de gevraagde prijs.

Straight Invest kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden van de wettelijkheid, de juistheid en de inhoud van de advertenties die op de website geplaatst worden. evenals van de kwaliteit van de vastgoederen en/of diensten waarvan sprake in de advertenties. Wat betreft de acquisitiekosten, raden wij u aan uw immobiliënmakelaar of notaris te raadplegen. Uw notaris kan u een exacte berekening maken van de verschillende kosten, honoraria en rechten voor het handtekenen van het compromis. Wat uw lening betreft, raden wij u aan contact op te nemen met uw financiële instelling. 

Indien u een advertentie plaatst op de website, verbindt u zich ertoe enkel informatie (beelden, foto’s,…) te verpreiden die geen schade toebrengt aan recht van derden, intellectuele rechten inbegrepen (auteursrechten, beeldrechten,…) noch aan de morele en goede zeden. U beschermt Straight Invest tegen elke eventuele actie van derden met betrekking tot de advertentie die u op de website geplaatst heeft.

Alle teksten, gegevens, foto’s, videos, berichten of andere inhoud geplaatst op de website door een gebruiker, blijven zijn enige en unieke verantwoordelijkheid. Straight Invest voert geen controles uit op de inhoud die door de gebruikers op de website geplaatst wordt en wijst elke verantwoordelijkheid hieromtrent af.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat Straight Invest over het recht beschikt om alle tekst of informatie die hij op de website plaatst of publiceert, te gebruiken en/of te publiceren.

4. Te respecteren gedragsregels door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe doorheen de website te navigeren volgens de instructies die weergegeven worden op het scherm.

De gebruiker verbindt er zich toe geen gebruik te maken van de website en de diensten die erop aangeboden worden op een manier die ingaat tegen de huidige reglementering/voorwaarden en meer algemeen, op een manier die de belangen, de bekendheid, de reputatie of de naam van Straight Invest op om het even welke manier zou schaden.

Bijgevolg, mag de gebruiker in geen geval :

 • voorzieningen treffen die de goede werking van de website of diensten van de website verstoren of belemmeren
 • inhoud verspreiden of versturen, onder eender welke vorm, die oproept of betrekking heeft op xenofobie, racisme, rassenhaat, pedofilie, pornografie, aanzet tot moord, smaad, beledigingenn of inbreuk pleegt op rechten van derden zijnde intellectuele eigendomsrechten of op het recht op respect van het privée-leven
 • overgaan tot het versturen van niet-aangevraagde e-mails (massamailings en/of herhaaldelijke mailings naar 1 of meerdere geadresseerden)
 • en meer in het algemeen, persoonlijke gegevens verzamelen die op de website werden gedeeld met commercieële prospectiedoeleinden. De plaatsers van advertenties mogen niet gecontacteerd worden voor andere redenen dan het onderwerp van hun advertentie, via eender welk middel.

5. Links

Websites of internetpagina’s aan welke deze website is gelinkt, zijn dit enkel ter informatie en werden niet gecontroleerd door Straight Invest. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze websites of internetpagina’s. Wij wijzen eveneees elke verantwoordelijkheid af voor elk verlies of boetes opgelopen door het gebruik van deze links of wegens het vertrouwen in de inhoud van elke externe website met dewelke de webiste gelinkt is. Straight Invest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webites die naar deze website linken of die waarnaar verwezen wordt vanop deze website.

Het is verboden deze website in een kader te voegen, een link of een automatische link van deze website in een andere website te plaatsen zonder onze voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming. Indien u de wbsite enst te omkaderen of een (automatische) link wenst te plaatsen naar onze website, gelieve eerst info@straightinvest te contacteren.

6. Beperking op de publicatie van een advertentie

De tarieven van de advertenties zijn bepaald voor een speciefiek type advertentie. De gebruiker heeft het recht niet om een specifiek type advertentie te veranderen in een ander type. In dit geval dient hij een nieuwe advertentie te publiceren aan het geldende tarief voor het gekozen type advertentie. De gebruiker kan eveneens geen aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling indien hij zijn advertentie van de website haalt vooraleer de termijn verstreken is, de termijn die gekozen werd bij het plaatsen van de advertentie.

De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij elk recht tot opzegging van zijn registratie  en gehele of gedeeltelijke terugbetaling opgeeft van zodra zijn advertentie betaald werd en op de website gepubliceerd werd.

Wij behouden ons het éénzijdige recht toe om een advertentie te weigeren of van de website te verwijderen voor het einde van zijn termijn, en dit zonder overleg, in de volgende gevallen :

 • Een advertentie gaat over een reeds verkocht of verhuurd vastgoed.
 • En beschrijving gaat in tegen deze algemene voorwaarden.
 •  Eén (of meerdere) foto’s toont/tonen het vastgoed niet expliciet of een foto toont het vastgoed enkel op de achtergrond.
 • Een adverentie bevat het adres van een andere website.
 • Een advertentie is fout, met betrekking tot de plaats of een advertentie is illegaal.

7. Beperking tot de toegang tot de website

Straight invest behoudt zich het éénzijdige recht toe om de volledige of gedeeltelijke toegang tot de website te weigeren aan elke fysieke of rechtspersoon?

 • Die tegen de huidige algemene voorwaarden ingaat.
 • Die de persoonlijke gegevens tot welke hij toegang kan krijgen via de
 • website gebruikt om betalende produkten of betalende diensten voor te stellen of om in grote aantallen niet-gevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van de andere gebruikers van de website van Straight Invest (‘spamming’), met elk andere commerciële doeleinden of op elke andere niet-toegestane wijze.
 • Die valse of illegale advertenties op de website plaatst.
 • Die op één of andere manier schade toebrengt aan de reputatie van de website.
 • Die schade toebrengt aan de intellectuele rechten van derden.
 • Die de website gebruikt voor illegale doeleinden.

We behouden ons ook het recht toe deze personen gerechtelijk te vervolgen.

8. Informaticavirussen, wormen en Trojaanse paarden

Straight Invest neemt alle redelijke maatregelen om deze website te beschermen tegen informaticavirussen, wormen en Trojaanse paarden.…. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website altijd volledig vrij is van virussen, wormen en Trojaanse paarden en wijzen bijgevolg elke verantwoordelijkheid af voor elke mogelijke schade die zou kunnen voortkomen door informaticavirussen, wormen en Trojaanse paarden opgelopen via onze website of via bestanden die kunnen gedownload worden van deze website.

9. Garanties over de werking van de website

We geven geen enkele garantie over het continu en overal functioneren van de website. Wij proberen, in de mate van het mogelijke, onze diensten beschikbaar te houden voor zoveel mogelijk gebruikers, 7 dagen op 7 en 24u op 24u maar zonder verplichting. In geval van onderbreking en/of problemen bij het functioneren zal Straight Invest alle middelen inzetten die ze het meest geschikt acht om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Straight Invest behoudt zich het recht toe om op eender welk moment de toegang te onderbreken, namelijk voor onderhoudswerken of updates of voor welke andere technische reden dan ook. Onderbrekingen in de toegang of fouten bij het doorsturen van elektronische gegevens kunnen in geen geval reden zijn tot het verlenen van een financiële of andere vergoeding.

10. Intellectuele rechten

Auteursrechten – Door het afsluiten van contracten met de gebruikers van onze diensten, verbindt de gebruiker er zich toe de intellectuele rechten te respecteren en de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor elke inbreuk en de kosten veroorzaakt door een inbreuk op de hiervoorgenoemde rechten van hun eigenaar.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de geleverde informatie en gegevens eigendom blijven van Straight Invest en zijn leveranciers en verbindt zich ertoe deze niet te wijzigen. Het namaken, openbaar maken, verkopen, verdelen of gebruiken van deze website en zijn inhoud voor commerciële doeleinden mag niet zonder voorafgaande een schriftelijke toestemming van Straight Invest.

Het is eveneens verboden om informatie van de website van Straight Invest of gelijkaardige diensten op te slaan in een database of om deze te gebruiken voor illegale doeleinden. De ‘caching’ van de informatie die automatisch gebeurt door de browser is wel toegestaan.

Met als enig doel Straight Invest toe te laten de verleende informatie te gebruiken en om te vermijden dat Straight Invest een recht zou schaden op de geleverde informatie waarover de gebruiker beschikt, aanvaardt de gebruiker aan Straight Invest een niet-exclusief, mondiaal, levenslang, onherroepelijk, gratis en onder licentie door te geven (aan meerdere derden) recht te verlenen. Dit laat Straight Invest toe de auteursrechten en publiciteitsrechten (met uitsluiting van alle andere rechten) toe te passen waarover de gebruiker beschikt op de geleverde informatie, in alle gekende of nog nog niet gekende media, met betrekking tot de geleverde informatie met als enig doel een reclame-actie.

11. Respect van de persoonsgegevens

We kunnen basisinformatie vereisen die u identificeert als persoon (de “persoonsgegevens”), zoals uw naam en uw e-mailadres zodat u gebruik kan maken van de specifieke diensten die wij bieden. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel om u gevraagde informatie te bezorgen, of voor andere doeleinden vermeld in deze algemene voorwaarden.

Wij kunnen, bij gelegenheid, persoonsgegevens die wij verzameld hebben, gebruiken als hulp om de website te beheren en/of voor marketingdoeleinden. We kunnen u bijvoorbeeld informatie sturen over onze diensten die u kunnen interesseren. Indien u niet wenst dat wij voor deze doeleinden gebruik maken van uw persoonsgegevens, gelieve een e-mail te sturen naar info@straightinvest.be.

12. Informatie met betrekking tot Cookies

Bij het gebruik maken van onze website, wordt er mogelijk informatie bewaard onder de vorm van “Cookies” op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

13. Wet van toepassing en rechtspraak, diverse bepalingen

In geval van nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, niet afdwingbaar, zal deze aangepast worden overeenstemmend met de toepasbare wetgeving met de bedoeling de oorsponkelijke intenties en de andere voorwaarden zoveel mogelijk te weerspiegelen. Echter, de nietigheid van een bepaling tast in niets de geldigheid van de andere bepalingen aan, zij blijven volledig en geheel van toepassing.

Deze huidige voorwaarden en de eventuele bijlagen naar welke ze verwijzen, geven het geheel van afspraken weer tussen de gebruiker en Straight Invest, en zij annuleren en vervangen alle vroegere of huidige communicaties en voorstellen (hetzij elektronisch, schriftelijk of mondeling) tussen de gebruiker en de eigenaar van deze website.

De interpretatie van de algemene voorwaarden en de daaruit volgende geschillen zullen geleid en geïnterpreteerd worden volgens het Belgische recht en zullen onderworpen worden aan de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.